Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1. Persoonlijke gegevens
Overeenkomstig de Belgische wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te kijken, te wijzigen en te laten verwijderen.

Artikel 2. Voorwerp
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site en ForWarD Consumer Electronics B.V. De gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) van de site en van de diensten die aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

ForWarD Consumer Electronics B.V. behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal bekendgemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
ForWarD Consumer Electronics B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door ForWarD Consumer Electronics B.V. zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. ForWarD Consumer Electronics B.V. is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

ForWarD Consumer Electronics B.V. biedt de website uitdrukkelijk aan ‘zoals ze is’. Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technologieën. ForWarD Consumer Electronics B.V. kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

ForWarD Consumer Electronics B.V. is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. ForWarD Consumer Electronics B.V. oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat ForWarD Consumer Electronics B.V. de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen ForWarD Consumer Electronics B.V. en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. ForWarD Consumer Electronics B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 4. Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen...) eigendom zijn en blijven van ForWarD Consumer Electronics B.V.. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ForWarD Consumer Electronics B.V. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch te bewaren of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van op de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Artikel 5. Algemene voorwaarden
De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die u via deze webshop plaatst. Lees ze dus aandachtig en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Wij kunnen deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. U kan de tekst hier afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

U bestelt bij ForWarD Consumer Electronics B.V. (Postbus 11, 6114 ZG Susteren, Nederland, NL815621991.B.01). Voor alle vragen kan u terecht per mail op abonnementen@fwdmagazine.be.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Alle producten die door ForWarD Consumer Electronics B.V. aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw. Bijkomende kosten worden uitdrukkelijk vermeld.

ForWarD Consumer Electronics B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van de voorraad. ForWarD Consumer Electronics B.V. doet zijn uiterste best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen om uw bestelling te annuleren. 
ForWarD Consumer Electronics B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet-voorradig zijn van een product.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en ForWarD Consumer Electronics B.V. wanneer ForWarD Consumer Electronics B.V. de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer ForWarD Consumer Electronics B.V. uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt. 

ForWarD Consumer Electronics B.V. kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bij voorbeeld in het geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is ingevuld, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Artikel 6. Overeenkomstig met de Belgische Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (6 april 2010)
Wat de aankoop van tijdschriften en magazines betreft (losse nummers of abonnementen):
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien
Wat de aankoop van overige producten betreft:

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien u voor de producten die u aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen het product toch niet aan te kopen en deze op uw kosten terugsturen, waarna ForWarD Consumer Electronics B.V. zal terugbetalen na ontvangst van het door u geretourneerde artikel. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. 

Wij verzoeken u het gebruik van het herroepingsrecht eerst te melden aan de klantendienst van ForWarD Consumer Electronics B.V. U moet de producten evenwel helemaal volledig, in ongeopende en onbeschadigde staat, in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren naar:

T.a.v. Online Shop 
Postbus 11
6114 ZG Susteren
Nederland

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde of indien het beschadigd arriveerde, stuurt u het terug binnen de zeven dagen die volgen op de dag van ontvangst. Wij zullen uw bestelling vervangen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel.

Artikel 7. Abonnementen
Voor de abonnementen die ForWarD Consumer Electronics B.V. aanbiedt gelden bijkomende voorwaarden, tenzij anders vermeld:

De aanbiedingen die ForWarD Consumer Electronics B.V. doet, zijn steeds geografisch, in aantal en in tijd beperkt. Deze voorwaarden worden bij het desbetreffende aanbod bekendgemaakt.

De aanbiedingen zijn enkel geldig voor personen die de afgelopen drie maanden geen abonnement hebben gehad op het desbetreffende tijdschrift. Elke aanvraag is bovendien extra onderhevig aan de goedkeuring van de abonnementendienst.

De voorgestelde tarifering per abonnementsaanbod is steeds geldig voor de periode van minstens één jaar, ongeacht eventuele prijsstijgingen gedurende het jaar. 

Elke mogelijke prijsverhoging wordt vooraf in het magazine vermeld en/of schriftelijk gemeld en daarna automatisch toegepast. U kan altijd uw abonnement opzeggen binnen de gangbare termijn. Voor een jaarabonnement of 2-jaarabonnement eindigt het abonnement na het aflopen van de contractperiode; voor een abonnement met betalingswijze domiciliëring of automatische machtiging kan de abonnee per afhoudingsperiode (zie specifiek contract) opzeggen. De minimumtermijn is evenwel steeds één jaar.

Bij abonnementen naar het buitenland worden extra portkosten per nummer aangerekend.
Het geschenk wordt opgestuurd nadat het eerste domiciliërings- of abonnementsbedrag is ontvangen. Indien de abonnee zijn abonnement stopzet voor het aflopen van de voorziene termijn, wordt het eventueel opgestuurde geschenk apart gefactureerd aan de abonnee.
Wij verwerken uw opgave van een abonnement altijd zo snel mogelijk. Houd rekening met enkele weken voor ontvangst van het eerste nummer, aangezien adreslijsten al ruim voor verschijningsdatum vastliggen. De periode is ook afhankelijk van de verschijningsfrequentie van een magazine, bijvoorbeeld bij een tweemaandelijks magazine (verschijning: 6x/jaar).

Artikel 8. Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Copyright © 2018 ForWarD Consumer Electronics B.V. 

e-mail: info@fwdmagazine.be
telefoon: 046-4389444
postadres: Postbus 11, 6114 ZG Susteren, Nederland